Teachers

Date: 04/04/2024

Ref. No: 3-10-261-1/24

 UWC Mostar seeks to appoint dedicated and inspired educators who are committed to the intellectual, social, and ethical development of students and who recognize that learning also takes place beyond the classroom. We value candidates who are drawn to the distinctive educational experience of the United World Colleges, and to UWC Mostar’s unique mission within the movement.

UWC Mostar offers:

 • Housing for international staff and staff coming from remote parts of BiH
 • Local taxes paid
 • Return flight for international staff each year
 • Daily meal (food) allowance
 • National health insurance

Currently, the following positions will be available from August 2024 until August 2025 as temporary replacements:

 Teacher of IBDP German B and German ab initio, part-time position (75%) on fixed term

 1. Legal Assistant, full-time position on fixed term (local position)

 POSITION 1

(TEACHING POSITION)

Minimum qualifications:

 • University degree in the subject or relevant fields (min 4-year degree/240 ECTS).
 • Proven fluency in English with strong oral and written communication skills.
 • Ability to use and leverage technology for the teaching and learning process.

Qualifications that would be an advantage:

 • Previous teaching experience, ideally in the IB Diploma Program.
 • Previous experience working at United World Colleges or IB schools.
 • Professional teaching qualifications.
 • Ability of meeting all IB requirements and deadlines.

Other desired qualifications:

 • Commitment to UWC mission and values.
 • International mindedness and ability to work well in a multicultural environment.
 • Ability to develop good relationships within a team and work positively and constructively with others.
 • Willingness to engage students beyond regular classroom hours.
 • Willingness to assume pastoral care duties as house parent or residential mentor.
 • Ability and willingness to actively participate in the school’s Co-Curricular program.

Main responsibilities and job duties:

 • To prepare and perform teaching work with professionalism, and apply a high level of pedagogical and methodological skills.
 • To plan and deliver the prescribed curriculum for the subject taught.
 • To actively participate in the improvement of the teaching process.
 • To constantly work on self-development and participate in professional development organized by the school.
 • To monitor the academic performance of the students and report on it according to the requirements of the College.
 • To perform residential duties when necessary.
 • To supervise and administrate at least one CAS activity.

POSITION 2

(LEGAL ASSISTANT)

Minimum qualifications:

 • Faculty of Law (minimum 4-year University degree, 240 ECTS)
 • At least one year of experience with the same or similar jobs
 • High proficiency in English

Other desired qualifications:

 • Proficient computer skills
 • Good interpersonal and communication skills
 • Team work
 • Organisational skills and ability for prioritisation of urgent tasks

Main responsibilities and job duties:

 • Creates suggestions for amendments and additions to all College’s regulations
 • Follows the changes of the Laws and Regulations under which the College operates
 • Participates in creation of the complex resolutions for the governing bodies
 • Represents the College legally with state and legal authorities, with the authorisation of the Head of College
 • Executes activities in regards of the register of the legal changes in the work of College with respective authorities
 • Helps Director of Finance and Administration to create more complex contracts for the College
 • Drafts decisions and resolutions for the dealings of the College
 • Other jobs required by the Head of College

 How to apply

Interested applicants for all positions should send the following documents in English to:

 • CV (maximum 2 pages).
 • Brief cover letter stating how you meet the requirements (maximum 1 page).
 • Contact information for two professional referees.

Application deadline has been extended until Wednesday 17/04/2024.

Please specify the title of the post you are applying for in the subject line.

Incomplete and untimely applications will not be considered.

UWC Mostar is committed to safeguarding our students and the children and young people in Mostar. All our staff members are expected to share that commitment. Successful applicants for a position at UWC Mostar will undergo background checks, including reference requests from past employers as well as checks with law enforcement authorities and other governmental agencies.


Mostar, 04.04.2024.

Broj: 3-10-261-1/24

 

UWC Mostar zapošljava predane, sposobne i motivirane edukatore koji su posvećeni intelektualnom, socijalnom i etičkom razvoju učenika i koji prepoznaju da se učenje odvija i izvan učionice. UWC Mostar cijeni kandidate koji teže ka posebnom obrazovnom iskustvu koje nude koledži ujedinjenog svijeta, kao i jedinstvenoj misiji Koledža ujedinjenog svijeta u Mostaru.

UWC Mostar nudi:

▪ Smještaj za međunarodno osoblje i osoblje koje dolazi iz udaljenih dijelova BiH
▪ Plaćeni porezi
▪ Povratni let za međunarodno osoblje svake godine
▪ Nacionalno zdravstveno osiguranje

 

Koledž ujedinjenog svijeta u Mostaru sa pravom javnosti (UWC Mostar) u kojem se nastava izvodi na engleskom jeziku po Programu međunarodne mature (IBDP) objavljuje

KONKURS

za sljedeća radna mjesta u školskoj godini 2024.-2025.

s početkom rada od augusta 2024.

 1. Profesor IBDP njemačkog jezika i književnosti (German B) i njemačkog jezika za početnike (German ab initio), 1 izvršilac, nepuno radno vrijeme (75%) na određeni period (zamjena tokom odsustva, od augusta 2024. do augusta 2025.);
 2. Pravni asistent, 1 izvršilac, puno radno vrijeme na određeni period (zamjena tokom odsustva, od augusta 2024. do augusta 2025.)

Radno mjesto pod rednim brojem 1: Profesor njemačkog jezika i književnosti

Minimalni uslovi koje kandidati trebaju zadovoljavati:

 • Diploma odgovarajućeg fakulteta (minimalno završene 4 godine fakulteta što odgovara min 240 ECTS)
 • Tečno poznavanje engleskog jezika sa jakim usmenim i pismenim komunikacijskim vještinama.
 • Sposobnost korištenja tehnologije za proces nastave i učenja.

Kvalifikacije koje će biti od prednosti:

 • Prethodno radno iskustvo, po mogućnosti po Programu Međunarodne mature (IBDP)
 • Iskustvo u UWC ili IB školama
 • Položen stručni ispit
 • Sposobnost ispunjavanja svih IB zahtjeva i rokova.

Ostali poželjni uslovi:

 • Predanost UWC misiji i vrijednostima
 • Internacionalna orijentacija i spremnost za rad u multikulturalnom okruženju
 • Sposobnost razvijanja dobrih odnosa unutar tima i pozitivnog i konstruktivnog rada sa drugima
 • Energičan profesor sa izraženom voljom za predavanje i učenje van učionice
 • Spremnost za obavljanje pastoralnih dužnosti u ulozi odgajatelja ili mentora u učeničkom domu
 • Vještine i spremnost za aktivnim učešćem u školskom vannastavnom programu

Glavne odgovornosti i radni zadaci:

 • Stručna priprema i izvođenje nastave uz primjenu visokog nivoa pedagoških i metodoloških vještina
 • Planiranje i izvršavanje propisanog plana i programa za odgovarajući predmet
 • Aktivno učestvovanje u poboljšanju nastavnog procesa
 • Stalni rad na ličnom razvoju i učestvovanje u stručnom razvoju u organizaciji Koledža
 • Monitoring akademskog uspjeha učenika i izvještavanje o istom u skladu sa zahtjevima Koledža
 • U skladu sa UWC obrazovnim modelom izvršava rezidencijske dužnosti kada je to potrebno
 • Nadgledanje i primjena barem jedne CAS aktivnosti

Radno mjesto pod rednim brojem 2: Pravni asistent

Minimalni uslovi koje kandidati trebaju zadovoljavati:

 • Visoka stručna sprema, pravni fakultet (minimalno završene 4 godine fakulteta, 240 ECTS)
 • Jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Odlično poznavanje engleskog jezika

Posebni (poželjni) uslovi:

 • Poznavanje rada na računaru
 • Razvijene interpersonalne i komunikacijske vještine
 • Timski rad
 • Organizacijske sposobnosti i sposobnosti određivanja prioriteta hitnosti

Glavne dužnosti i obaveze:

 • Kreiranje prijedloga za izmjene i dopune koji se odnose na sva pravila Koledža
 • Praćenje izmjena zakona i pravila pod kojim Koledž funkcioniše
 • Učestvovanje u izradi kompleksnih rješenja za upravna tijela Koledža i Fondacije
 • Predstavljanje Koledža pred državnim i pravnim tijelima, uz ovlaštenje direktora
 • Izvršavanje aktivnosti vezanih za registraciju pravnih izmjena u radu Koledža kod nadležnih organa
 • Pomaganje rukovodiocu odjela za administraciju i finansije pri izradi složenijih ugovora za Koledž
 • Nacrt odluka i rješenja za pitanja Koledža
 • Ostali poslovi propisani po nalogu direktora

Molimo kandidate da ispod navedenu dokumentaciju dostave e-mailom na adresu: :

 • Biografiju ne dužu od dvije A4 stranice (na engleskom jeziku)
 • Motivacijsko pismo ne duže od jedne A4 stranice (na engleskom jeziku)
 • Kontakte dvije osobe kojima se možemo obratiti za preporuku

Konkurs je produžen do srijede 17.04.2024.g.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Molimo kandidate da upišu naziv pozicije za koju apliciraju u predmet e maila.

UWC Mostar je posvećen zaštiti i dobrobiti svojih učenika i djece i mladih u Mostaru. Očekuje se da svi zaposlenici koledža dijele tu predanost. UWC Mostar će izvršiti  provjeru dostavljenih podataka uspješnih kandidata, uključujući preporuke bivših poslodavaca i provjere kod nadležnih organa za provođenje zakona i drugih vladinih agencija.